Main Page About Us Results Staff Publications Resources News Acknowledgements LocalHead of the Laboratory:
      Alexei V. Finkelstein, Chief Researcher, Head of Laboratory

Theoretical Group:
      Alexei V. Finkelstein , Chief Researcher, Group Leader
      Oxana V. Galzitskaya, Senior Scientist
      Mikhail Yu. Lobanov, Researcher
      Dmitry N. Ivankov, PhD Student
      Sergiy O. Garbuzynskiy, PhD Student
      Natalya S. Bogatyreva, PhD Student
      Nikita Dovidchenko, Student

"Molten Globule" Group:
      Valentina E. Bychkova, Senior Researcher, Group Leader
      Liana V. Basova, PhD Fellow
      Ekaterina N. Baryshnikova, PhD Student
      Mars G. Sharapov, Student
      Vitalij Balobanov, Student

"Chaperonin" Group:
      Gennady V. Semisotnov, Leader Researcher, Group Leader
      Nina V. Kotova, Researcher
      Viktor V. Marchenkov, Researcher
      Svetlana Yu. Marchenkova, Engineering
      Natalia Yu. Marchenko, PhD Student
      Anna Kaysheva, Student
      Natalia Ryabova, Student
      Stas Evdokimov, Student

Spectroscopy Group:
      Bogdan S. Melnik, Staff Scientist
      Igor V. Sokolovsky, Computer Systems Manager
      Nelli B. Ilyina, Research Technician

Mass-Spectroscopy Group:
      Alexei K. Surin, Staff Scientist

Technician Staff:
      Alexander F. Gripas, Engineering
      Faina A. Kireecheva, Research Technician
      Margarita G. Nikitina, Secretary

 

Svetlana Yurievna Marchenkova

 
Svetlana Marchenkova

Engineering.

E-mail: march@phys.protres.ru
(c) Physics Laboratory 1999-2005